مشخصات فردي
نام نام خانوادگی نام پدر جنسيت دين

شماره شناسنامه كد ملي محل تولد محل صدور شناسنامه مليت

تاريخ تولد وضعيت تاهل تاريخ ازدواج تعداد فرزند

وضعيت محل سكونت
محل سكونت رهن اجاره تلفن منزل موبايل

پست الکترونیک آدرس

وضعيت نظام وظيفه
نظام وظيفه شرح نظام وظيفه تاريخ شروع خدمت تاريخ پايان خدمت

وضعيت تحصيلي
آخرين مدرك تحصيلي رشته تحصيلي گرايش

نحوه آشنايي
نحوه آشنايي نام معرف

نسبت فاميلي با پرسنل كارخانه؟

معرفي شده؟

ساير اطلاعات
شغل درخواستي حقوق درخواستي شماره تماس/آدرس اظطراري

تاريخ شروع تاريخ پايان سابقه بیمه شماره بیمه

سابقه فعاليت در اين شركت

اطلاعات بازنشستگي

همكاري تمام وقت

در صورت تمايل به كارپاره وقت؛ميزان ساعات در هفته